Caritas
12 października 2016Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Cele i zadania Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Poleć znajomemu

Podstawowym celem Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdego człowieka, poprzez angażowanie się w róznego rodzaju projekty:

Do zadań Caritas Archidiecezji Poznańskiej należy:

 • systematyczna i metodyczna formacja charytatywna wynikająca z zasady dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej
 • praca wychowawcza i kształceniowa
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających
 • promocja i organizowanie wolontariatu
 • kształcenie pracowników i wolontariuszy charytatywnych
 • koordynowanie działań pomocowych podejmowanych na rzecz potrzebujących
 • wszelka pomoc potrzebującym, w szczególności zabezpieczenie minimum godziwego poziomu życia
 • praca charytatywna na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
 • opieka nad ludźmi starymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • pomoc osobom niedostosowanym społecznie
 • utrzymywanie łączności i współpracy z Caritas Polska, Caritas Poznańską oraz Caritas innych diecezji, w tym poza granicami kraju, a także innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi
 • występowanie w imieniu podmiotów kościelnych podejmujących działania charytatywne wobec publicznych organizacji samorządowych, społecznych i innych
 • działalność wspomagająca (technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo) podmioty prowadzące działania pomocowe, a także jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościo- ła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Caritas Archidiecezji Poznańskiej realizuje powyższe cele poprzez:

 

 • formowanie wiernych do działalności charytatywnej przez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, sympozjów, zjazdów, dni społecznych oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych
 • tworzenie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla osób będących w potrzebie, zwłaszcza dzieci, młodzieży, osób starszych
 • organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym, rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności
 • działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym
 • organizowanie i prowadzenie akcji finansujących działalność charytatywną
 • organizowanie i wysyłanie transportów z pomocą humanitarną, zwłaszcza do miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas
 • tworzenie i prowadzenie placówek działalności o charakterze odpłatnym i nieodpłatnym, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych oraz przeżywających inne trudności życiowe
 • tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni oraz aptek
 • tworzenie ośrodków wspierających dostęp do wiedzy, np. bursy dla młodzieży i studentów
 • prowadzenie placówek opieki tak zamkniętej, jak i otwartej, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych i świetlic, w tym socjoterapeutycznych
 • prowadzenie żłobków, przedszkoli, ochronek
 • organizowanie ośrodków dla wolontariuszy

 

Skład charytatywny
Woda Jordan
Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce