Caritas
28 września 2016Caritas Poznańska

Statut Caritas Poznańskiej

Poleć znajomemu

STATUT CARITAS POZNAŃSKIEJ

tekst jednolity

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Caritas Poznańska jest kościelną jednostką organizacyjną Archidiecezji Poznańskiej, powołaną dla wspierania działalności charytatywno-opiekuńczej oraz innych zadań Kościoła Katolickiego w Polsce, wyodrębnioną, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. nr 29 poz. 154 ze zmianami).

 

§ 2

 1. Caritas Poznańska prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873).

 2. Caritas Poznańska podlega wyodrębnieniu dla celów podatkowych, zgodnie
  z art. 55 ust. 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 1. Siedzibą Caritas Poznańskiej jest Poznań.

 2. Arcybiskup Poznański może tworzyć jednostki organizacyjne Caritas na terenie Archidiecezji Poznańskiej, a na terenie innych diecezji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym odpowiedniej diecezji.

 

 

II. Cele i zadania Caritas Poznańskiej

 

§ 4

 1. Celem działania Caritas Poznańskiej jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym, w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.

 2. Caritas Poznańska może także prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

  2. działalności charytatywnej,

  3. ochrony i promocji zdrowia,

  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

  6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

  7. wypoczynku dzieci i młodzieży,

  8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

  11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

  13. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świa­domości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

  15. działalność na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o wartości chrześcijańskie – oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

  17. promocji i organizacji wolontariatu,

  18. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  20. turystyki i krajoznawstwa,

  21. porządku i bezpieczeństwa publicznego,

  22. pomocy Polonii i Polakom za granicą,

  23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

  24. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

  25. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
   i ochrony praw dziecka,

  26. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 3. Caritas Poznańska realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  1. finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymania placówek charytatywno-opiekuńczych,

  2. prowadzenie placówek edukacyjnych,

  3. organizowanie i dofinansowania wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą,

  4. udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności, rehabilitację, leczenie, i inne cele zgodne z § 4 ust. 2

  5. organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

  6. finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,

  7. finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów,

  8. prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki np. domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, domy dziecka ,schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne,

  9. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek,

  10. tworzenie i prowadzenie, a także dofinansowywanie ośrodków charytatywno – wypoczynkowych.

 4. Działalność Caritas Poznańskiej może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.

 5. Przedmiotem działalności odpłatnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ,

 2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

 3. Działalność wydawnicza,

 4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów tele­wi­zyj­nych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 5. Działalność organizatorów turystyki,

 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 7. Wychowanie przedszkolne,

 8. Szkoły podstawowe,

 9. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane,

 10. Pozaszkolneformy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 11. Pozaszkolneformy edukacji artystycznej,

 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

 13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

 14. Pomoc społeczna bez zakwaterowania,

 15. Działalność wspomagająca edukację,

 16. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

 17. Działalność bibliotek i archiwów,

 18. Działalność muzeów,

 19. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

 20. Działalność organizacji religijnych,

 21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wana.

 

 1. Przedmiotem działalności nieodpłatnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

 3. Działalność wydawnicza,

 4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów tele­wi­zyj­nych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 5. Działalność organizatorów turystyki,

 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 7. Wychowanie przedszkolne,

 8. Szkoły podstawowe,

 9. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane,

 10. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 11. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,

 13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

 14. Pomoc społeczna bez zakwaterowania,

 15. Działalność wspomagająca edukację,

 16. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

 17. Działalność bibliotek i archiwów,

 18. Działalność muzeów,

 19. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

 20. Działalność organizacji religijnych,

 21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wana.

 

 1. Caritas Poznańska może prowadzić działalność promocyjną związaną z realizacją jej celów statutowych.

 2. Caritas Poznańska może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 3. Rachunkowość działalności odpłatnej, nieodpłatnej oraz gospodarczej będzie wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

§ 5

 1. Caritas Poznańska prowadząc działalność pożytku publicznego może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Wolontariuszem, może być osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

 

III. Środki materialne Caritas Poznańskiej

 

§ 6

 1. Caritas Poznańska ma prawo nabywania oraz zbywania praw majątkowych, a także użytkowania i zarządzania majątkiem przekazanym jej przez Archidiecezję Poznańską w ramach wyodrębnienia organizacyjnego.

 2. Majątek Caritas Poznańskiej jest majątkiem wyodrębnionym z majątku Archidiecezji Poznańskiej i może być wykorzystywany wyłącznie dla prowadzenia działalności określonej w § 4. Prawa majątkowe uzyskane przez Caritas Poznańską wchodzą w skład jej majątku odrębnego.

 3. Caritas Poznańska może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność określoną w §4.

 4. Caritas Poznańska ma prawo do występowania przed organami władzy oraz wobec osób trzecich dla obrony i reprezentacji swoich praw w zakresie wynikającym z wyodrębnienia organizacyjnego w ramach Archidiecezji Poznańskiej.

 

§ 7

Środki na prowadzenie działalności Caritas Poznańskiej pochodzą w szczególności z:

 1. ofiar pieniężnych i w naturze,

 2. spadków, zapisów i darowizn,

 3. dochodów z imprez i zbiórek publicznych,

 4. subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od instytucji państwowych i samorządowych, a także od instytucji społecznych, wyznaniowych i prywatnych oraz od
  przedsię­biorców,

 5. subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od instytucji międzynarodowych,

 6. odpłatności za usługi świadczone w ramach odpłatnej działalności pożytku
  publi­cz­ne­go,

 7. dochodów z własnej działalności gospodarczej,

 8. dochodów z działalności fundacji założonych w celu wspierania działalności Caritas Poznańskiej,

 9. odpisów podatkowych, w tym także dokonywanych zgodnie z art. 27 ustawy
  o dzia­łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 8

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas Poznańskiej zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków jej organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 9

W razie likwidacji Caritas Poznańskiej jej majątek winien być przeznaczony na cele określone przez Arcybiskupa Poznańskiego, zgodne z celami statutowymi Caritas Poznańskiej.

 

 

IV. Arcybiskup Poznański

 

§ 10

Najwyższą władzą Caritas Poznańskiej jest Arcybiskup Poznański, który:

 1. powołuje Caritas Poznańską do istnienia i w razie konieczności rozwiązuje ją,

 2. nadaje Statut i dokonuje w nim zmian,

 3. powołuje i odwołuje dyrekcję,

 4. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą oraz jej Przewodniczącego,

 5. przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Caritas Poznańskiej oraz zatwierdza budżet na kolejny rok kalendarzowy,

 6. wyraża opinie i zalecenia w istotnych sprawach działalności Caritas Poznańskiej,

 7. podejmuje decyzje w przypadku, o którym mowa w § 14,

 8. udziela pełnomocnictw do reprezentowania Caritas Poznańskiej.

 

 

V. Dyrekcja Caritas Poznańskiej

 

§ 11

 1. Dyrekcję Caritas Poznańskiej tworzą:

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora mianowani na kadencję 5-letnią.

  1. Dyrekcja:

   1. kieruje działalnością Caritas Poznańskiej zgodnie z postanowieniami Statutu,

   2. reprezentuje Caritas Poznańską,

   3. informuje Arcybiskupa Poznańskiego o działalności Caritas Poznańskiej i w ważnych sprawach prosi o jego zgodę,

   4. zarządza majątkiem Caritas Poznańskiej w granicach określonych Statutem,

   5. sporządza roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Caritas Poznańskiej, które przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podaje do publicznej wiadomości,

   6. wykonuje inne czynności określone w Statucie oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, których wykonywanie należy do organu zarządzającego,

   7. tworzy akty wewnętrzne.

  2. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 12

 1. Każdego roku w terminie do dnia 15 marca Dyrekcja sporządza bilans oraz roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności i w ciągu 2 miesięcy przedstawia je Komisji Nadzorczej do zaopiniowania.

 2. Komisja Nadzorcza w terminie 14 dni od daty otrzymania bilansu oraz rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności opiniuje je i przedstawia Arcybiskupowi Poznańskiemu wraz z opinią.

 3. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Caritas Poznańskiej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podanie ich do publicznej wiadomości następuje po zatwierdzeniu ich przez Arcybiskupa Poznańskiego.

 4. Podanie do publicznej wiadomości rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Caritas Poznańskiej następuje przez opublikowanie ich na stronie internetowej Caritas Poznańskiej.

 5. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz w rocznym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Caritas Poznańskiej podanym do publicznej wiadomości nie podaje się danych dotyczących podmiotów współpracujących, w tym przedsiębiorców, ani jakichkolwiek danych osobowych.

 6. Postanowienia punktów poprzedzających nie uchybiają obowiązkom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 13

 1. Każdego roku w terminie do 31 listopada Dyrekcja przedstawia Arcybiskupowi Poznańskiemu oraz Komisji Nadzorczej projekt budżetu na kolejny rok kalendarzowy.

 2. Do czasu zatwierdzenia budżetu przez Arcybiskupa Poznańskiego Caritas Poznańska prowadzi działalność na podstawie przygotowanego przez Dyrekcję prowizorium budżetowego.

 

§ 14

Każdy z członków Dyrekcji ma prawo jednoosobowo reprezentować Caritas Poznańską.

 

 

VI. Komisja Nadzorcza

 

§ 15

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób powołanych na trzyletnią kadencję przez Arcybiskupa Poznańskiego.

 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe.

 3. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 4. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.

 5. Pracami Komisji Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.

 6. Komisja Nadzorcza oraz jej Przewodniczący z racji pełnienia funkcji nie pobiera wynagrodzenia.

 

§ 16

 1. Komisja Nadzorcza jest organem kontroli. Jej członkowie mogą w każdym czasie występować do Dyrekcji z pytaniami dotyczącymi działalności Caritas Poznańskiej, a także żądać przedstawienia określonych dokumentów.

 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Caritas Poznańskiej, Komisja Nadzorcza niezwłocznie przedstawia Arcybiskupowi Poznańskiemu informacje o niepra­widłowościach wraz z propozycjami ich usunięcia.

 3. Komisja Nadzorcza dokonuje kontroli rocznego sprawozdania finansowego
  i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Caritas Poznańskiej i przedkłada Arcybiskupowi Poznańskiemu protokół kontroli w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 4. Komisja Nadzorcza przedkłada Arcybiskupowi Poznańskiemu opinię o projekcie budżetu w terminie miesiąca od otrzymania projektu budżetu.

 

 

VII. Patronat i symbole Caritas Poznańskiej

 

§ 17

Patronem Caritas Poznańskiej jest Błogosławiony Edmund Bojanowski.

 

§ 18

Caritas Poznańska używa na zasadzie licencji prawnie zastrzeżonych:

 1. Nazwy „CARITAS”

 2. Symbolu czerwonego równoramiennego krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz literami „Caritas” wpisanymi we wnętrzu krzyża w stylizowaną formę serca.

 

§ 19

 1. Caritas Poznańska używa pieczęci podłużnej i okrągłej.

 2. Pieczęć podłużna zawiera: pełną nazwę statutową, siedzibę i jej adres, NIP, Regon wraz z oznaczeniem numeru nadanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 3. Pieczęć okrągła zawiera: w środku symbol Caritas Poznańska - organizacja pożytku publicznego Archidiecezji Poznańskiej.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 20

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 roku.

 

 

 

 

 

 

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

 

Ks. prał. Ireneusz Dorsz

Kanclerz Kurii

Reklama boczna 1% Caritas Poznańska

Skład charytatywny


Woda Jordan

Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce