Caritas
7 października 2016

Teren pod topinambur

Poleć znajomemu
W ramach projektu pn. „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny” we wrześniu razem z naszymi podopiecznymi zrealizowaliśmy kolejny etap i przygotowaliśmy teren pod uprawę topinamburu (słonecznika bulwiastego). Tym samym, do żywo rozwijającej się hodowli dżdżownic kalifornijskich, dołożyliśmy kolejny element, który w myśl założeń projektu, poprawić może poczucie sprawstwa osób bezdomnych i przyczynić się do aktywizacji zawodowej części osób długotrwale bezrobotnych, biorących udział w projekcie.
 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej od połowy czerwca 2016 roku wdraża projekt pt.: „Zgruntuj temat. Nie bądź powierzchowny”, realizowany w ramach „Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017”. Realizacja projektu przebiega w obszarze tematycznym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Projekt polega na stworzeniu ogrodu na bazie posiadanego zasobu schroniska dla osób bezdomnych, jakim jest ziemia uprawna, , w którym zostaną wprowadzone nasady ziół, kwiatów jadalnych oraz uprawa słonecznika bulwiastego (topinamburu), a także zaprowadzenie hodowli dżdżownicy kalifornijskiej. Planowane jest również utworzenie małej szkółki drzew iglastych (w tym m. in. świerków i jodły). Adresatami zadania są osoby bezdomne - głównie mieszkańcy schroniska przy ul. Krańcowej w  Poznaniu.

Zaprojektowane działania mają przede wszystkim na celu nabycie oraz uzupełnienie  u beneficjentów projektu kompetencji społecznych takich jak: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania więzi emocjonalnych, ćwiczenie wytrwałości w dążeniu i osiągania zamierzonego celu, ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i komunikowania potrzeb, szeroko rozumiana aktywizacja  i reintegracja społeczna.

Projekt jest realizowany w schronisku dla osób bezdomnych „Dom Charytatywny Przystań”, ul. Krańcowa 10 w Poznaniu. Koordynatorem zadania jest pani Anna Michalak, tel. 668 162 697. Projekt potrwa do czerwca 2017 roku.

Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Caritas Polska.

2016

2016

2016
Skład charytatywny
Woda Jordan