Caritas
30 października 2023

Ogłoszenie o przetargu

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp każda w ramach przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Aktualizacja 11.12.2023r.:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  postępowania  w przedmiocie zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędna dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp każda w ramach przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Aktualizacja 21.11.2023r.:

Informacja z wyboru oferty na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędna dokumentacją techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp każda w ramach przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i ochrony powietrza finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Aktualizacja 09.11.2023r.:

Zamawiający postanowił:

1. Wyznaczyć dodatkowy termin wizji lokalnej 13.11.br. godzina 9:30. (Oferenci, którzy pojawili się na pierwszym termin nie muszą przyjeżdżać)

2. Wydłużyć termin składania ofert do dnia 15.11 br. godzina 12:00.

3. Wyznaczyć nowy termin zakończenia inwestycji na 30.01.2024 r.

Prosimy o szczegółowe: 

  • zapoznanie się z ogłoszeniem o przetargu.
  • Zapoznanie się z opisem zamówienia
  • złożenie oferty na wzorze dostępnym do pobrania w załączniku
  • złożenie oferty do 13.11.2023 r. do godz. 12.00.  15.11.2023 do godziny 12:00.

W związku z pytaniami oferentów, poniżej przesyłamy odpowiedzi na pytania:

1. Czy instalator musi spełnić wszystkie poniższe warunki czy jeden z poniższych?

3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieć elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
a)
ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o oze);
b)
ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
c)
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odpowiedź:
Instalator może spełnić jedno ze wskazanych kryterium, nie musi spełniać kumulatywnie wszystkich.

2. W opisie przedmiotu zamówienia jest sformułowanie. Czy Zamawiający dopuszcza Instalatora będącego Autoryzowanym Instalatorem Modułów Danego Producenta?

Wykonawca instalacji powinien być autoryzowanym dystrybutorem modułów, które złożył w ofercie.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza Instalatora będącego Autoryzowanym Instalatorem Modułów Danego Producenta. Oferent będący Instalatorem powinien dodatkowo opisać w jaki sposób przebiegać będzie proces reklamacyjny oraz gwarancyjny dotyczący zaoferowanych modułów fotowoltaicznych. Do oferty należy dołączyć kartę gwarancyjna oferowanego modułu oraz potwierdzenie statusu Autoryzowanego Instalatora Modułu Danego Producenta.

3.  W załączniku numer 3 „projektowane warunki umowy” w paragrafie 9 pkt 8 z powodu błędu pisarskiego w tekście pozostało zdanie pochodzące z pierwotnego projektu umowy o następującej treści: „W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”.  W związku z powyższym zdanie to zostaje usunięte.
Poniżej dołączamy poprawiony załącznik.