Caritas
26 września 2016Caritas Poznańska

Caritas Poznańska

Caritas Poznańska jest kościelną jednostką organizacyjną Archidiecezji Poznańskiej, powołaną dla wspierania działalności charytatywno-opiekuńczej oraz innych zadań Kościoła Katolickiego w Polsce, wyodrębnioną, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. nr 29 poz. 154 ze zmianami).

Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873).

Caritas Poznańska podlega wyodrębnieniu dla celów podatkowych, zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działania Caritas Poznańskiej jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym, w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.

Caritas Poznańska prowadzi również działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.