Caritas
25 maja 2018Caritas Archidiecezji Poznańskiej

RODO - klauzula informacyjna

By zachować możliwie najszerszą przejrzystość i ułatwić Ci zrozumienie w jaki sposób przetwarzamy powierzone nam dane osobowe oraz jakie przysługują Ci w związku z tym prawa, przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację na ten temat.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Tomasz Ceranek, iod@caritaspoznan.pl

adres pocztowy: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań

Bezpieczeństwo danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie zapisy prawa. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. 1.    Rekrutacji

Podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)(treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych przez ADO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości z żądaniem na podany wyżej adres mailowy lub osobiście w siedzibie Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 

 

 1. 2.    Zatrudnienia

Podstawa prawna: Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt pracowniczych, ewidencji czasu pracy, dokonywania zgłoszeń do stosownych organów, w tym ZUS i organów podatkowych, prowadzenia rozliczeń, w tym wypłaty wynagrodzeń, naliczania obciążeń oraz stosownych składek i podatków, przechowywania dokumentacji pracowniczej, w celach dowodowych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w postępowaniach sądowych lub przed właściwymi organami państwowymi - podstawa prawna: Kodeks pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa  i obowiązki pracowników i pracodawców, art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne. Dane kadrowe oraz BHP przez 50 albo 10 lat (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy.

 

 1. 3.    Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO zwłaszcza przepisów Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie zakładu) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy, ewentualnie przez czas trwania umowy oraz po upływnie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. 4.    Prowadzenia działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, marketing usług.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

 

 1. 5.    Przyszłe dochodzenie roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: W przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, po upływnie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń przysługujących na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Inne cele wynikające ze Statutu Caritas Archidiecezji Poznańskiej tj.

 • Prowadzenie działalności charytatywnej
 • Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
 • Tworzenie i prowadzenie punktów pomocy prawnej
 • Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, i
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie i prowadzenie, a także dofinansowywanie ośrodków charytatywnowypoczynkowych,
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Organizowanie i dofinansowania wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą,
 • Udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności, rehabilitację, leczenie
 • Organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • Tworzenie i prowadzenie placówek opieki, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów samotnej matki, domów dziecka, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych oraz świetlic socjoterapeutycznych

Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania danych znajdują się w formularzach, na których pobieramy od Państwa dane i są przekazywane bezpośrednio w trakcie realizacji procesu.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1.            Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

o    prawo dostępu do treści danych

o    prawo do sprostowania danych

o    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

o    prawo do przenoszenia danych

2.            Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

o    prawo dostępu do treści danych

o    prawo do sprostowania danych

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

3.            Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

o    prawo dostępu do treści danych

o    prawo do sprostowania danych

o    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

o    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak: 

1.            organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2.            kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej

3.            w celach administracyjnych podmiotom Grupy Caritas , na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)