Caritas
25 maja 2018Caritas Archidiecezji Poznańskiej

RODO - klauzula informacyjna

Poleć znajomemu

By zachować możliwie najszerszą przejrzystość i ułatwić Ci zrozumienie w jaki sposób przetwarzamy powierzone nam dane osobowe oraz jakie przysługują Ci w związku z tym prawa, przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację na ten temat.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu 61-546 przy ul. Rynek Wildecki 4a.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Cezary Sadowski, cezary.sadowski@rodo.pl, 509793242

adres pocztowy: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań 

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy otrzymać od Ciebie darowizny, ani przekazać jej potrzebującym. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. W przypadku wysyłania Ci podziękowań i newsletterów korzystamy z udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji na swój adres e-mail, powiedz nam o tym. Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać


3. Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Jakie masz uprawnienia wobec Caritas Archidiecezji Poznańskiej w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmie home.pl z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, na której serwerze znajduje się strona www.caritaspoznan.pl oraz firmom, które świadczą usługi płatnicze, poprzez które przelewasz środki finansowe.

W przypadku otrzymywania od nas newslletera Twoje dane udostępnione są firmie Vercom S.A. z siedzibą przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

Skład charytatywny
Woda Jordan