Caritas
24 czerwca 2024

Informacje o programie

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027  

współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

Podprogram 2023 

Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a wiec od 8 września 2023 r. do listopada 2024 r.  

  • Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się w od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła sięod połowy czerwca i potrwa do końca listopada 2024 r.  

  • W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023, 

  • Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023 

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy 

 

Program realizowany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Cel programu: 

Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.  

Zadania i działania realizowane w programie: 

Infografiki FEPZ-01

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 dla osoby w rodzinie. 

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023 na podstawie załącznika 6 do Wytycznych IZ. 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, których harmonogram znajdzie się na stronie internetowej OPR.