Caritas
28 lutego 2019

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Poleć znajomemu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez Fundację „Jaś i Małgosia” Szkoły i Placówki Terapeutyczne oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością sprzężoną, w której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

fundacja jasia i małgosi 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością sprzężoną, w której jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

 

Dzieciom i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością sprzężoną, w której jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną zapewniamy w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;

2)      udział w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym: – rewalidacyjnych, – profilaktyczno-wychowawczych, – innych o charakterze terapeutycznym,

b) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych wychowanków,

c) rozwijających zainteresowania;

3)      realizację odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze to zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Organizujemy zajęcia zespołowe
w małych grupach (od 2 do 4 uczestników) oraz zajęcia indywidualne w domach rodzinnych dzieci.

 

Zapewniamy udział w zajęciach:

1)      rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach;

2)      terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków;

3)      rekreacyjnych.

 

Udział w zajęciach dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki uznaje się za spełnianie tych obowiązków.

 


Zajęcia obejmują w szczególności:

1)      naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;

2)      kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;

3)      usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;

4)      wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

5)      rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;

6)      kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;

7)      naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

 

Dla każdego uczestnika zajęć opracowujemy indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:

1)      cele realizowanych zajęć;

2)      metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;

3)      zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

 

OFERUJEMY

 • · pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • · domową atmosferę
 • · doskonałych specjalistów
 • · pracę w małych grupach
  • · pracę metodami dostosowanymi do niepełnosprawności i możliwości dziecka
  • ·prowadzenie terapii w oparciu o indywidualne programy rewalidacyjno- wychowawcze,
  • ·organizowanie dowozu i odwozu naszych wychowanków we współpracy z gminą
  • ·grupę wsparcia dla rodziców – wsparcie organizacyjne, pomoc psychologiczna,
  • · pomoc prawną
  • · możliwość uzyskania dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 1000 zł rocznie
  • · dostęp do najnowszych metod terapeutycznych i rehabilitacyjnych np. tlenoterapii hiperbarycznej, c-eye itd.

 

 

Kontakt
Cezary Kaszubowski  535-222-970 lub kaszubowskic@gmail.com

Ty też możesz pomóc!

Rehabilitacja 9-letniego Eryka
Nazywam się Eryk Duszczak. Jestem dziewięcioletnim, niepełnosprawnym chłopcem. Przez pierwsze 3 miesiące życia nie potrafiłem sam oddychać...
65 osób wpłaciło 8 037
Potrzeba jeszcze: 50 076
13.8%
13.8%
Skład charytatywny
Woda Jordan