Caritas
24 listopada 2022

Projekt "Wracamy na rynek pracy..."

Z dniem 01 września 2022 roku Caritas Archidiecezji Poznańskiej rozpoczęła realizację projektu w ramach, których uruchomiła przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu działalność 4 Punktów Opieki Dziennej dla dzieci w wieku do lat 3. Projekt „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3” realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37 w partnerstwie z Miastem Poznań w okresie 01.07.2020 – 30.06.2023, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 RPWP.06.04.02-30-0006/19, Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, wyłączonym z tego powodu z rynku pracy, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania poprzez działania aktywizacyjne mające na celu powrót na rynek pracy, zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 3 roku życia przez okres od 10 miesięcy do jednego roku.

 
EFSiI przycięte pobrane   poznanmetropolia-logo655