Caritas
24 października 2016

Szkolne Koła Caritas

Szkoła jest miejscem edukacji i kształtowania postaw młodego pokolenia. Temu służą powoływane od 2002 roku Szkolne Koła Caritas.  Szkolne Koła Caritas są organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji Szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.

 

Z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego wynikają następujące zadania Koła:

 • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą

 • dążenia do wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za Kościół
  i Ojczyznę

 • gorliwe uczestnictwo w katechezie, zgłębianie nauki Chrystusa – przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie

 • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości miłosiernej,  rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy, 

 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas (np.: „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia
  i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach, sytuacjach losowych itp.)

 • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas oraz przez inne organizacje.Szkolne Koła Caritas realizują swoje zadania poprzez:


 • środki rozwijające życie wiary (słuchanie Słowa Bożego, gorliwe życie sakramentalne i służenie innym)

 • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja religijno-charytatywne, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.

 • imprezy kulturalne (poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.); 
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.

 • wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp.

 

 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekuna Koła

 • włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach

 • tworzenie i korzystanie z biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp.Członkowie Koła mają obowiązek: 


 • żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego

 • dążyć do urzeczywistnienia miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne – czyn miłosierdzia)

 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła

 • wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój

 • wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło

 • uczestniczyć w zebraniach Koła

 • wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary)