Caritas
28 września 2016Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Statut Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Poleć znajomemu

STATUT

CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

tekst jednolity

 

 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej, zwana dalej Caritas, została ustanowiona dekretem Arcybiskupa Poznańskiego z dnia 12 marca 1990 roku.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Caritas posiada prawną osobowość kościelną (kan. 114-116 KPK; dekret Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, L.dz. A.44/90 z dnia 12 marca 1990 roku) i osobowość państwową (art. 7 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

 

§ 2

Siedzibą Caritas jest miasto Poznań.

 

§ 3

Arcybiskup Poznański może tworzyć jednostki organizacyjne Caritas na terenie Archidiecezji Poznańskiej, a na terenie innych diecezji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym odpowiedniej diecezji.

 

II. Cele i zadania Caritas

 

§ 4

 1. Celem działania Caritas jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym,
  w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim.

 

 1. Caritas może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

  3. działalności charytatywnej,

  4. ochrony i promocji zdrowia,

  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

  6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

  8. wypoczynku dzieci i młodzieży,

  9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

  12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  13. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

  15. działalność na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o wartości chrześcijańskie – oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
   i za granicą,

  17. promocji i organizacji wolontariatu,

  18. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  20. turystyki i krajoznawstwa,

  21. porządku i bezpieczeństwa publicznego,

  22. pomocy Polonii i Polakom za granicą,

  23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

  24. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

  25. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

  26. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 1. Caritas realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  1. finansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz utrzymanie placówek,

  2. tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych,

  3. organizowanie i dofinansowania wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin
   na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą,

  4. udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności, rehabilitację, leczenie, i inne cele zgodne z § 4 ust. 2;

  5. organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek odzieży
   i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
   w kraju i za granicą,

  6. finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,

  7. finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów,

  8. tworzenie i prowadzenie placówek opieki, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów samotnej matki, domów dziecka, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych oraz świetlic socjoterapeutycznych,

  9. tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni oraz aptek,

  10. tworzenie i prowadzenie, a także dofinansowywanie ośrodków charytatywno-wypoczynkowych.

 2. Działalność Caritas może być prowadzona jako działalność nieodpłatna, odpłatna oraz gospodarcza – w celu uzyskania środków na cele charytatywne.

 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

 2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

 3. Działalność wydawnicza,

 4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 5. Działalność organizatorów turystyki;

 6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 7. Wychowanie przedszkolne,

 8. Szkoły podstawowe,

 9. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane,

 10. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 11. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 13. Działalność wspomagająca edukację,

 14. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

 15. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

 16. Pomoc społeczna bez zakwaterowania,

 17. Działalność bibliotek i archiwów,

 18. Działalność muzeów,

 19. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

 20. Działalność organizacji religijnych,

 21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ,

 1. Przedmiotem działalności odpłatnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności są:

  1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

  2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

  3. Działalność wydawnicza,

  4. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

  5. Działalność organizatorów turystyki;

  6. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

  7. Wychowanie przedszkolne,

  8. Szkoły podstawowe,

  9. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane,

  10. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

  11. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

  12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

  13. Działalność wspomagająca edukację,

  14. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

  15. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

  16. Pomoc społeczna bez zakwaterowania,

  17. Działalność bibliotek i archiwów,

  18. Działalność muzeów,

  19. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

  20. Działalność organizacji religijnych,

  21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ,

 

 1. Rachunkowość działalności gospodarczej będzie wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

§ 5

 1. Caritas może zatrudniać pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy
  na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Wolontariuszem, może być osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 

III. Środki materialne Caritas Archidiecezji Poznańskiej

 

§ 6

 1. Caritas ma prawo nabywania, posiadania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami publicznymi, sądami i osobami trzecimi w ramach realizacji swoich uprawnień, obowiązków lub obrony swoich praw. Caritas może uczestniczyć w spółkach, tworzyć fundacje, a także być członkiem stowarzyszeń oraz innych organizacji członkowskich.

 2. Caritas może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód uzyskiwany w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki wyodrębnione przeznaczany jest na działalność statutową Caritas.

 3. Caritas może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
  do działalności statutowej.

 4. Caritas może tworzyć fundusze założycielskie w jednostkach wyodrębnionych prowadzących działalność gospodarczą

 

§ 7

Środki na prowadzenie działalności Caritas pochodzą w szczególności z:

 1. ofiar pieniężnych i w naturze,

 2. spadków, zapisów i darowizn,

 3. dochodów z imprez i zbiórek publicznych,

 4. subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od instytucji państwowych i samorządowych,
  a także od instytucji społecznych, wyznaniowych i prywatnych oraz od przedsiębiorców,

 5. subwencji, dotacji i ofiar pochodzących od instytucji międzynarodowych,

 6. odpłatności za usługi świadczone w ramach odpłatnej działalności,

 7. dochodów z własnej działalności gospodarczej,

 8. kwest organizowanych w całej Archidiecezji oraz z części daniny diecezjalnej zbieranej
  w Wielkim Poście.

 

§ 8

 1. W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania własnym majątkiem zobowiązań
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
  do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków jej organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
  że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców
  (w szczególności zgodnie z przepisami kan.1267 §3 oraz przestrzega przepisów prawa,
  w tym kan.1282,1284 §1 i 1290 KPK).

 

§ 9

W razie likwidacji Caritas jej majątek winien być przeznaczony na cele statutowe.

 

 

IV. Arcybiskup Poznański

 

§ 10

Najwyższą władzą Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest Arcybiskup Poznański, który:

 1. powołuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej do istnienia i w razie konieczności rozwiązuje ją,

 2. nadaje Statut i dokonuje w nim zmian,

 3. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas oraz jego Zastępcę,

 4. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą oraz jej Przewodniczącego,

 5. powołuje i odwołuje członków Rady Caritas,

 6. przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie
  z działalności oraz zatwierdza budżet na kolejny rok kalendarzowy,

 7. wyraża opinie i zalecenia w istotnych sprawach działalności Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

 

V. Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej

 

§ 11

 1. Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej powołuje Arcybiskup Poznański na 5-letnią kadencję. Dyrektor może być w każdym czasie odwołany bez podania przyczyn.

 2. Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej:

  1. kieruje działalnością Caritas Archidiecezji Poznańskiej zgodnie z postanowieniami Statutu,

  2. reprezentuje Caritas Archidiecezji Poznańskiej,

  3. informuje Arcybiskupa Poznańskiego o działalności Caritas Archidiecezji Poznańskiej,

  4. zarządza majątkiem Caritas Archidiecezji Poznańskiej w granicach określonych Statutem,

  5. sporządza roczne sprawozdanie finansowe, a także roczne sprawozdanie z działalności, które przekazuje komisji nadzorczej,

  6. tworzy akty wewnętrzne, w tym regulaminy działalności jednostek organizacyjnych.

 

  1. Zarówno Dyrektor jak i Zastępca Dyrektora nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 12

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych,

2. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w bieżących sprawach,

3. wypełnia obowiązki wskazane przez Dyrektora.

 

§ 13

 1. Każdego roku w terminie do dnia 31 marca Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej sporządza bilans oraz roczne sprawozdanie z działalności i w ciągu 2 miesięcy przedstawia
  je Komisji Nadzorczej do zaopiniowania.

 2. Komisja Nadzorcza w terminie 21 dni od daty otrzymania bilansu oraz rocznego sprawozdania z działalności opiniuje je i przedstawia Arcybiskupowi Poznańskiemu wraz
  z opinią.

 3. W rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym sprawozdaniu z działalności nie podaje się danych dotyczących podmiotów współpracujących, w tym przedsiębiorców, ani jakichkolwiek danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą.

 

§ 14

 1. Rozporządzanie majątkiem Caritas i zaciąganie w jego imieniu zobowiązań o wartości przekraczającej 50.000 euro wymaga zgody Arcybiskupa Poznańskiego, udzielonej w formie pisemnej. Nie dotyczy to jednak rozporządzania majątkiem Caritas i zaciągania w jego imieniu zobowiązań w ramach zadań wynikających z zatwierdzonego programu działalności.

 2. Postanowienia punktu poprzedzającego nie wyłączają stosowania przepisów prawa kanonicznego o alienacji dóbr.

 

§ 15

 1. Każdego roku w terminie do 30 listopada Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej przedstawia Arcybiskupowi Poznańskiemu oraz Komisji Nadzorczej projekt budżetu
  na kolejny rok kalendarzowy.

 2. Do czasu zatwierdzenia budżetu przez Arcybiskupa Poznańskiego Caritas Archidiecezji Poznańskiej prowadzi działalność na podstawie przygotowanego przez Dyrektora prowizorium budżetowego.

 

§ 16

 1. Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora jednoosobowo mogą reprezentować Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

 2. Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Caritas Archidiecezji Poznańskiej osobom trzecim.

 

VI. Komisja Nadzorcza

 

§ 17

 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób powołanych przez Arcybiskupa Poznańskiego na 5-letnią kadencję.

 2. Członkowie Komisji Nadzorczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe.

 3. Członkowie Komisji Nadzorczej nie mogą łączyć swojej funkcji z funkcją Dyrektora
  i Zastępcy Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
  lub podległości służbowej.

 4. Członkowie Komisji Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji bez podania przyczyn.

 5. Pracami Komisji Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący Komisji Nadzorczej wyznaczany jest przez Arcybiskupa Poznańskiego.

 6. Członkowie Komisji Nadzorczej z racji pełnienia funkcji nie pobierają wynagrodzenia.

 

 

 

§ 18

 1. Komisja Nadzorcza jest organem kontroli. Jej członkowie mogą w każdym czasie występować do Dyrektora z pytaniami dotyczącymi działalności Caritas Archidiecezji Poznańskiej, a także żądać przedstawienia określonych dokumentów.

 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Komisja Nadzorcza niezwłocznie przedstawia Arcybiskupowi Poznańskiemu informację
  o nieprawidłowościach wraz z propozycjami ich usunięcia.

 3. Komisja Nadzorcza opiniuje bilans oraz roczne sprawozdanie z działalności.

 4. Komisja Nadzorcza przedkłada Arcybiskupowi Poznańskiemu opinię o projekcie budżetu
  w terminie 21 dni od otrzymania projektu budżetu.

 

VII. Rada Caritas

 

§ 19

RadaCaritas jest organem doradczym Dyrektora.

 

§ 20

Rada Caritas składa się co najmniej z trzech osób powołanych przez Arcybiskupa Poznańskiego na pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Caritas mogą być odwołani w każdym czasie.

 

§ 21

1. Przewodniczącego Rady Caritas powołuje Arcybiskup.

2. Rada wybiera spośród swoich członków sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń i pomoc przewodniczącemu w pracach Rady.

3. Posiedzenia Rady Caritas zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora. Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku przez Dyrektora. O każdym posiedzeniu Rady Przewodniczący zobowiązany jest zawiadomić Dyrektora co najmniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.

4. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby trzecie, w szczególności w celu wygłoszenia opinii na dany temat. W posiedzeniach Rady może brać udział Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora.

 

VIII. Współpraca z innymi instytucjami

 

§ 22

Na podstawie odrębnych porozumień Caritas współpracuje z innymi jednostkami charytatywno-opiekuńczymi, działającymi na terenie Archidiecezji Poznańskiej, takimi jak:

1. Caritas Poznańska,

2. Parafialne Zespoły Caritas,

3. Szkolne i Akademickie Koła Caritas,

4. Placówki specjalistyczne,

5. Inne jednostki wspomagające działalność dobroczynną.

 

§ 23

Jednostki charytatywno-opiekuńcze, o których mowa w § 22, wchodzą w skład poszczególnych parafii lub innych osób prawnych. Nie są one jednostkami organizacyjnymi Caritas.

 

§ 24

Caritas nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych kościelnych osób prawnych.

 

 

 

IX. Patronat i symbole Caritas Archidiecezji Poznańskiej

 

§ 25

Patronem Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest św. Urszula Ledóchowska, a świętem patronalnym liturgiczna Uroczystość Miłosierdzia Bożego.

 

§ 26

Caritas Archidiecezji Poznańskiej używa prawnie zastrzeżonych:

 1. Nazwy w skrócie „CARITAS”,

 2. Symbolu czerwonego równoramiennego krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz literami „Caritas” wpisanymi we wnętrzu krzyża w stylizowaną formę serca.

 

§ 27

 1. Caritas Archidiecezji Poznańskiej używa pieczęci podłużnej i okrągłej.

 2. Pieczęć podłużna zawiera: pełną nazwę statutową, siedzibę i jej adres, NIP, Regon.

 3. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas oraz w otoku „Caritas Archidiecezji Poznańskiej”.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 28

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 29

Caritas Archidiecezji Poznańskiej zostaje powołana na czas nieoznaczony.

 

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku. Z chwila wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dnia 28 maja 2008 roku.

 

 

 

 

 

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

 

 

 

Ks. prał. Ireneusz Dorsz

Kanclerz Kurii