Caritas
12 października 2016Caritas Poznańska

Cele i zadania Caritas Poznańskiej

Poleć znajomemu

Celem działania Caritas Poznańskiej jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną na polu charytatywnym, w duchu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. 

Caritas Poznańska może także prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
 • działalności charytatywne
 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej
 • obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalność na rzecz integracji europejskiej – w oparciu o wartości chrześcijańskie – oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
 • turystyki i krajoznawstwa
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa
 • rodzicielstwa, upowszechniania  i ochrony praw dziecka
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Caritas Poznańska realizuje powyższe cele poprzez:

 • finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji oraz utrzymania placówek, którymi zarządza
 • prowadzenie placówek edukacyjnych, w tym przedszkoli
 • organizowanie i dofinansowania wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą
 • udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności
 • organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • finansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin
 • finansowanie ochrony muzeów i archiwów, oraz zabezpieczenia i konserwacji zbiorów
 • prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki np. domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy samotnej matki, domy dziecka ,schroniska i noclegownie, kuchnie dla ubogich, ogniska wychowawcze i świetlice w tym socjoterapeutyczne i przedszkola
 • tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków charytatywno – wypoczynkowych

 

Skład charytatywny
Woda Jordan
Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce